Skip to main content

Privacy Policy

Praktijk de Berken hecht veel waarde aan de bescherming van jou persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om jou privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk de Berken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jou persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk de Berken ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PATIËNTEN OF CLIËNTEN
Persoonsgegevens van patiënten of cliënten worden door Praktijk de Berken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces in het elektronisch patiëntendossier (EPD)
  • Registratie van de geleverde zorg binnen de fysiotherapiepraktijk
  • Naslag voor de behandelend fysiotherapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren
  • Mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten
  • Mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk de Berken de volgende persoonsgegevens van u vragen.

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;

In het EPD worden de volgende gegevens opgenomen

 • Personalia/identificatiegegevens
 • Financiële en administratieve gegevens
 • (para)medische/psychologische gegevens

Alleen de gegevens die betrekking hebben op je behandeling worden in het EPD vastgelegd.

Jouw persoonsgegevens worden door Praktijk de Berken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ZORGVERLENERS
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Praktijk de Berken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;
 • DTF

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk de Berken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB

Jouw persoonsgegevens worden door Praktijk de Berken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Praktijk de Berken heeft een facebookpagina en een twitteraccount met als doel het generen van extra verkeer naar de website. Hierbij worden geen profielen opgebouwd.

Google analytics wordt ingezet om rapportage te verzamelen over de prestaties van de website zelf. Gegevens delen met google is uitgezet, de analytics cookies worden niet gebruikt voor andere google diensten. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Patiënttevredenheid
Binnen de praktijk wordt de patiënttevredenheid van patiënten systematisch en automatisch gemeten via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door QDNA (een extern geaccrediteerd bureau voor onderzoeksdiensten) verzonden, en op een geanonimiseerd niveau verwerkt. Je zult hierover tijdens de laatste behandeling meer uitleg krijgen en uw toestemming zal hiervoor gevraagd worden. Je email adres wordt in het EPD ingevuld. Na afloop van de behandeling zul je een vragenlijst via de email toegezonden krijgen. Indien je  geen toestemming geeft hiervoor, zul je geen vragenlijst ontvangen. Wanneer je over dit onderzoek nog vragen hebt, kun je die altijd stellen aan jouw behandelende fysiotherapeut

BINNEN DE EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Praktijk de Berken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Praktijk de Berken van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
Je heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik jou persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met jou niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

CONTACTGEGEVENS
Praktijk de Berken
Jolanda Triezenberg
Berkenweg 1
9471 VA Zuidlaren
06-46407030
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.